logo-eu

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název
  Obec Rajhradice 
   
 2. Důvod a způsob založení 
   
 3. Organizační struktura 
   
 4. Kontaktní spojení 
   
   
 5. Případné platby můžete poukázat
  Česká Spořitelna, a.s.
  2023558399/0800

 6. 00 488 291 

 7. DIČ
  CZ 00 488 291
   
 8. Rozpočet obce
   
 9. Žádosti o informace 
  Žádosti o informace se podávají na OÚ Rajhradice:
  • osobně na podatelně OÚ v úřední hodiny (po a st v 8,00-17,00 hod) nebo po předchozí domluvě i v jiném termínu,
  • písemně na adrese OÚ Rajhradice, Krátká 379, 664 61  Rajhradice 
  • telefonicky na tel. č. 547 23 23 19,  739 426 334
  • elektronicky na adrese  podatelna@rajhradice.cz 
     
 10. Příjem žádostí a dalších podání 
  Žádosti a další podání lze učinit:
  • osobně na podatelně OÚ Rajhradice v úředních hodinách (po a st v 8,00-17,00 hod), písemně na adrese OÚ Rajhradice, Krátká 379, 664 61  Rajhradice 
  • telefonicky na tel. č. 547 23 23 19,  739 426 334
  • elektronicky na adrese podatelna@rajhradice.cz (v případě elektronického podání - pokud má být žádost podkladem pro rozhodnutí, je nutno ji elektronicky podepsat) 
    
 11. Opravné prostředky 
  • Poskytnutí informací do15 dnů ode dne přijetí žádosti § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 3.
  • Prodloužení lhůty maximálně do 10 dnů § 14 odst. 5 a § 20 odst. 3.
  • Rozhodnutí o odepření informací do 15 dnů ode dne přijetí žádosti § 15 odst. 1
  • Odložení žádosti do 3 dnů § 14 odst. 3 b)
  • Výzva k upřesnění žádosti do 7 dnů § 14 odst. 3 a)
  • Lhůta v jaké musí být žádost žadatelem upřesněna do 30 dnů § 14 odst. 3 a)
  • Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení § 16 odst. 1
  • Lhůta pro odvolání při neposkytnutí informací 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti § 15 odst. 4
  • Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů ode dne předložení odvolání odvolacímu orgánu § 16 odst. 3
    
 12. Formuláře 
  Formuláře pro kontakty s úřady ČR jsou k dispozici na adrese: www.form.cz
   
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 
  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). 
    
 14. Nejdůležitější předpisy 
   
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  1. Poskytování informací ústně nebo telefonicky se nezpoplatňuje.
  2. Za zhotovení kopie dokumentu formát A4 1,- Kč/kus
  3. Za práci spojenou s vyhledáváním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce 36,- Kč
  4. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace- cestovné, stravné dle zákona č. 119/92 Sb. v platném znění
  5. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace-poštovné dle tarifů České pošty
  6. Práce s archiváliemi dle zákona č. 368/92 Sb. v platném znění
  7. Ostatní dle zákona č. 368/92 Sb. v platném znění
  8. Výsledná cena je součtem všech provedených úkonů zařazených do výše uvedených položek
  9. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
  10. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50,- Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady.
  11. Podatelna stanoví předpokládanou výši úhrady na základě konzultace s odborně příslušným pracovištěm. 
    
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
 17. Seznam organizací:
 18. Evidenci žádostí poskytnutých informací a poskytnuté informace