logo-eu

Obecně závazná vyhláška č. 01/2004

!!! Vyhláška je neplatná. Nahrazena vyhláškou č. 01/2007, k nahlédnutí zde. !!!

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice.

Zastupitelstvo obce Rajhradice vydává dne 24. 11. 2004 na základě ustanovení § 15 zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1.

 1. Obec Rajhradice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
 2. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Rajhradice (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2.
Poplatník

Poplatek platí:

 1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou obci povinny oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3.
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl.2 písmeno a) a b) této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 83,- Kč za kalendářní rok, která odpovídá zajištění provozu v roce 2005
  2. z částky 267,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předcházejícího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
 2. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, uhradí poplatník poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4.
Osvobození od poplatku

 1. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v Článku 2, písmeno a) této vyhlášky, kteří se prokazatelně na území obce celý kalendářní rok nezdržují.
 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku podle odstavce 1 je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 90 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve lhůtě do 90 dnů je poplatník osvobozený podle odstavce 1 povinen písemně nebo ústně oznámit správci poplatku rovněž zánik nároku na osvobození.

Článek 5.
Splatnost

 1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. březnu příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne dne vzniku poplatkové povinnosti.
 3. Poplatek hradí poplatník ve stanoveném termínu, a to zpravidla jedním z následujících způsobů:
  1. bezhotovostní platba na účet obce
  2. v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Rajhradice

Článek 6.
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 7.

Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Článek 8.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9.

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný nedoplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10.

Správce poplatku může, na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdostí.

Článek 11.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Článek 12

Dnem 1. 1. 2005 se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice ze dne 19. 11. 2003 číslo 01/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice.

 

Václav Papež místostarosta obce
Božena Beránková starostka obce