Poplatky a služby

Platby mítních poplatků 1.1.2024

Poplatek za svoz odpadu
Odpady

Sazba poplatku: 

 • POPLATEK ZA SDO ČINÍ 700,- KČ NA OSOBU/ROK.
 • SPLATNOST POPLATKU JE NEJPOZDĚJI DO 31.3. PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU. PO DATU SPLATNOSTI MÁ OBEC MOŽNOST NA ZÁKLADĚ PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY VYMÁHAT AŽ TROJNÁSOBEK DLUŽNÉ ČÁSTKY.

Způsob úhrady poplatku:

 • HOTOVĚ NEBO PLATEBNÍ KARTOU NA POKLADNĚ 
 • BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM - ČÍSLO ÚČTU: 2023558399/0800, VS UVEĎTE ČÍSLO VAŠEHO DOMU, DO POZNÁMKY "ODPADY, POČET OSOB A JMÉNA".
 • KAŽDÁ RAJHRADICKÁ DOMÁCNOST SI MŮŽE ZDARMA POŽÁDAT O VYDÁNÍ MODRÝCH, ŽLUTÝCH A HNĚDÝCH POPELNIC, ABY MOHLA TŘÍDIT PLASTY, PAPÍR A BIOLOGICKÝ ODPAD. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ POPELNIC JE MOŽNÉ SI POŽÁDAT O NOVOU POPELNICI.

Formuláře

Poplatníkem je fyzická osoba

 • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince: 
  • kterému byl povolen trvalý pobyt
  • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců

Od poplatku jsou osvobozeny osoby

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

 • osoba přihlášená s pobytem v obci těžce zdravotně postižená - držitelem průkazu ZTP/P
 • osoba přihlášená s pobytem v obci, která v průběhu příslušného kalendářního roku žije v zahraničí minimálně po dobu 360 dnů
 • děti narozené v příslušném kalendářním roce, kterým dle této vyhlášky vzniká poplatková povinnost
 • fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na sídle ohlašovny

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU PRO ROK 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 148.27 kB

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY:

Odpady Odpady


POPLATEK ZA PSAPes

Sazba poplatku:

 • POPLATEK ZA PSA ČINÍ 300,-KČ, DALŠÍ PES 300,-KČ.
 • POPLATEK ZA PSA PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ČINÍ 200,-KČ, DALŠÍ PES 300,-Kč.
 • SPLATNOST POPLATKU JE NEJPOZDĚJI DO 31.3. PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU. 
 • ČÍSLO ÚČTU: 2023558399/0800, VS UVEĎTE ČÍSLO VAŠEHO DOMU, DO POZNÁMKY "PES".

FORMULÁŘE:

OSVOBOZENÍ POPLATKŮ:

 • Držitel psa, kterým je osoba nevidomá
 • Osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
 • Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • Osoba, provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • Osoba, provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

SLUŽBY

Ceník služeb nabízených obecním úřadem:

 • Ověření podpisu 50,- Kč
 • Ověření listiny 30,- Kč
 • Rybářský lístek vyřizuje MÚ Židlochovice
 • Poskytnutí osobních údajů z informačního systému 50,- Kč

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a za každý i započatý den

 • umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, 10,-Kč
 • umístění prodejních zařízení, 10,-Kč
 • umístění reklamních zařízení, 10,-Kč
 • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 5,-Kč
 • umístění skládek, 2,-Kč

Sazba stanovená paušální částkou za

 • umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb, 500,00 Kč/týden
 • umístění prodejního zařízení, 500,00 Kč/týden
 • umístění reklamního zařízení, 100,00 Kč/měsíc, nebo 1.000,00 Kč/rok
 • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 500,00 Kč/týden
 • umístění skládek, 20,00 Kč/týden, 100,00 Kč/měsíc, nebo 1.000,00 Kč/rok